• 999.jpg
 • 1001.jpg
 • 1002.jpg
 • 1003.jpg
 • 1004.jpg
 • 1005.jpg
 • 1006.jpg
 • 1011.jpg
 • 1012.jpg
 • 1013.jpg
 • 1014.jpg
 • 1015.jpg
 • 1016.jpg

เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รายละเอียด

เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน  สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางจันดี สุขสมบูรณ์
ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ   โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑

   

เผยแพร่ผลงานวิจัย

   
© ALLROUNDER