• 999.jpg
 • 1001.jpg
 • 1002.jpg
 • 1003.jpg
 • 1004.jpg
 • 1005.jpg
 • 1006.jpg
 • 1011.jpg
 • 1012.jpg
 • 1013.jpg
 • 1014.jpg
 • 1015.jpg
 • 1016.jpg

เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รายละเอียด

เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษาวิจัย นางอรุณรัตน์ พลซา

ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ
โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑

   

เผยแพร่ผลงานวิจัย

   
© ALLROUNDER