• 999.jpg
 • 1001.jpg
 • 1002.jpg
 • 1003.jpg
 • 1004.jpg
 • 1005.jpg
 • 1006.jpg
 • 1011.jpg
 • 1012.jpg
 • 1013.jpg
 • 1014.jpg
 • 1015.jpg
 • 1016.jpg

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

รายละเอียด

โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑ จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 เพื่ออบรมให้ความรู้แก่คณะครู โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑ โดยได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย และเทศบาลเมืองวังสะพุง

   

เผยแพร่ผลงานวิจัย

   
© ALLROUNDER