• 999.jpg
 • 1001.jpg
 • 1002.jpg
 • 1003.jpg
 • 1004.jpg
 • 1005.jpg
 • 1006.jpg
 • 1011.jpg
 • 1012.jpg
 • 1013.jpg
 • 1014.jpg
 • 1015.jpg
 • 1016.jpg

ข้อมูลโรงเรียนโดยสังเขป

รายละเอียด

ประวัติ

โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑ 

โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑  เดิมชื่อโรงเรียนอนุบาลเทศบาลวังสะพุง     ตามมติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2548  เห็นชอบให้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลวังสะพุง  เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12 ปี จึงได้จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลวังสะพุง ในปีการศึกษา 2549 ตามประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2548  และได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑ 

 

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑

ตั้งอยู่เลขที่ 74 หมู่ 2  ตำบลศรีสงคราม  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

มีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา

 

การจัดการเรียนการสอน

เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

 

อาคารสถานที่

อาคารเรียนจำนวน ๕ หลัง  อาคารอเนกประสงค์ ๒ หลัง ห้องน้ำ 3 หลัง  และสนามกีฬา 2 สนาม

 

สีประจำโรงเรียน

เขียว- เหลือง

 

ตราประจำโรงเรียน

 

 

 

   

เผยแพร่ผลงานวิจัย

   
© ALLROUNDER